Kurumsal
Tarihçe  
Organizasyon  
Hukuki Dayanak  
İstatistikler                            
Faaliyetler                    
Kalite Yolculuğu  
Mevzuat      
Çocuk Bakımevi  
Sosyal Tesisler  
Ptt Müzesi   
Kütüphanemiz                         
Yönetim Kurulu Kararları  
Usul Ve Esaslar  
   
KURUMSAL | HUKUKİ DAYANAK

17.07.1953 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6145 sayılı Kanunla kurulan, Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 4000 sayılı Kanun ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmış olup, 4000 sayılı Kanun ile Posta ve Telgraf Tesis ve İşletmesine ilişkin hizmetlerin T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ) tarafından yürütüleceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile değişikliklerinde geçen T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.) ibareleri 4502 sayılı Kanunla "T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

 

Kuruluşumuzun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenleyen T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 22.02.2000 tarih, 23972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kuruluşumuz 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. Kamu İktisadi Kuruluşu "Kuruluş" sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Kamu İktisadi Teşebbüsü, İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunun ortak adı olup, Teşebbüslerin ortak nitelikleri şunlardır.

  • Teşebbüsler tüzelkişiliğe sahiptir.
  • Teşebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.
  • Teşebbüsler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet ihale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.
  • Teşebbüslerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Teşebbüslerin sermayesi, ilgili bakanlığın talebi üzerine Koordinasyon kurulunca tesbit edilir.

 

 
Copyright © 2007-Bütün hakları saklıdır.